STATUT FUNDACJI

Azyl Pod Kotomyszem

STATUT FUNDACJI Azyl Pod Kotomyszem

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
1. Fundacja Azyl Pod Kotomyszem, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Stanisława Babiarza, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Lidię Wojewódzką, notariusza w Warszawie, w kancelarii notarialnej w Warszawie, Al. „Solidarności” 113 lok. 52 w dniu 2022-11-17, za Repertorium A nr 5358/2022.
§2.
1. Siedzibą Fundacji jest Mińsk Mazowiecki.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Klimatu i Środowiska.
§4.
Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego.
§5.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji
§6.
Celem Fundacji jest:
– działalność związana z ochroną bezdomnych, chorych i starych zwierząt,
– sprawowanie opieki nad bezdomnymi, chorymi i starymi zwierzętami,
– zwalczanie zjawiska bezdomności zwierząt i znęcania się nad zwierzętami w szczególności poprzez edukacje społeczeństwa, z głównym naciskiem na edukacje dzieci i młodzieży,
– edukacja w zakresie praw zwierząt, organizowanie akcji edukacyjnych i propagandowych, warsztatów, seminariów oraz szkoleń,
– pomoc placówkom i osobom fizycznym służącym bezdomnym, chorym i starym zwierzętom,
– wspieranie w organizacji schronisk i przytulisk dla zwierząt,
– propagowanie wolontariatu wśród dzieci i młodzieży, współpraca z jednostkami oświatowymi i wychowawczymi, szkolenie wolontariuszy,
– tworzenie własnych przytulisk i domów zastępczych dla zwierząt (w tym zakup ziemi i domów w celu tworzenia przytulisk i domów zastępczych),
– tworzenie miejsc krótkoterminowej opieki nad zwierzętami,
– znajdowanie zwierzętom nowych domów.
§7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
A. organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek publicznych, aukcji na rzecz celów Fundacji,
B. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
C. prowadzenie i utrzymanie strony internetowej Fundacji,
D. współdziałanie z właściwymi instytucjami, tj. Policją, Strażą Miejską oraz administracją publiczną w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń wobec zwierząt,
E. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji oraz pomoc wolontariuszom działającym na rzecz Fundacji.

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji
§8.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
§9.
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
A. darowizn, spadków, zapisów,
B. dotacji i subwencji,
C. ofiarności publicznej,
D. dochodów z majątku Fundacji,
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

Rozdział IV.
Władze Fundacji
§10.
Władzami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji,
2. Fundator.
§11.
1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy. Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Członek Zarządu powoływany jest na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkiem Zarządu Fundacji może być także Fundator.
4. Zarząd Fundacji, powołuje Fundator. Kolejnych Członków Zarządu Fundacji, powołuje także Fundator, a w przypadku śmierci Fundatora jego następca, którym będzie spadkobierca ustawowy lub testamentowy.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
A. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
B. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
C. śmierci członka Zarządu Fundacji.
§12.
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, składa oświadczenia w imieniu Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
A. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
B. realizacja celów statutowych,
C. sporządzanie planów pracy i budżetu,
D. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
E. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
F. ustalanie wielkości zatrudnienia, zatrudnianie pracowników,
G. ustalanie wysokości i zasad przeznaczania środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
H. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
I. wykonywanie pozostałych obowiązków wskazanych przez przepisy prawa.
§13.
Do zadań Fundatora lub jego następcy należy:
1) powoływanie Zarządu Fundacji;
2) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją w przypadku określonym w § 14 ust. 3 Statutu;
3) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji w przypadku określnym w § 16 ust. 2 Statutu;
4) podejmowanie decyzji o przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałego po likwidacji Fundacji, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu;
5) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji.

Rozdział. V.
Postanowienia końcowe
§14.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.
§15.
Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy upływa z dniem 31 grudnia 2023 r.
§16.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. O likwidacji Fundacji likwidator zawiadamia Ministra właściwego do spraw Środowiska.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora lub gdyby Fundator nie mógł trwale pełnić swojej funkcji decyzję podejmuje jego następca.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach, mocą decyzji Fundatora.
4. Likwidatora wyznacza Fundator lub jego następca.
5. Do obowiązków Likwidatora należy:
1) zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie likwidacji Fundacji;
2) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty ogłoszenia;
3) sporządzenie bilansu otwarcia i listy wierzycieli;
4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokajania zobowiązań;
5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli zgodnie z ust. 4 powyżej;
7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejonowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestrów.
§17.
Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundator
Stanisław Babiarz